سید احمد فاطمی

جلسه صد و دوازدهم: درس خارج اصول و اخلاق ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین جلسه درس خارج استاد فاطمی در سال تحصیلی ۹۶- ۱۳۹۵

درس اصول:

متن موجود نیست