سید احمد فاطمی

جلسه ۳-۱۰ درس خارج فقه استاد فاطمی۱۲-۲۴ مهر ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

درس خارج فقه:

جلسه ۳ خارج فقه

✅ ادامه بحث فقه

۱️⃣ بررسی اقوال واخبار در رابطه با استحباب نماز های غُفیله و نماز وصیّت بین العشایین در کنار رواتب چهار رکعتی بین مغرب و عشاء

۲️⃣ به نظر حقیر در مقام امتثال؛ اولی تداخل نماز غفیله و وصیت در ۴ رکعت نماز رواتب بین مغرب و عشاء است با توجه به ضعف سند دو نماز غفیله و وصیت که مرسل و ضعیف هستند

جلسه ۴ خارج فقه

✅ ادامه بحث فقه: بررسی ادلّه وجوب جلوس در صلاة وُتیره در کلام قدماء وتعرض به ادله قائلین به افضلیت قیام

⭕️ جلسه ۵ خارج فقه

✅ ادامه بحث فقه بررسی ثبوت یا سقوط نوافل در سفر

 

سقوط نافله ظهر وعصر وثبوت نافله فجر و مغرب تقریباً متسالم علیه است ولی وُتیره محل خلاف است
بررسی ادلّه فقهای عظام در رابطه با دلالت اخبار متعارضه

⭕️ جلسه ۶ #خارج_فقه

✅ ادامه بحث فقه علت تخصیص نزدن به اخبار متضافره عامّ و مطلق با ۲روایت خاصّ ضعف سند این ۲روایت وخلاف اجماع بودن آن هاست

تعیین عنوان غفیله و صلاة وصیّت در کنار نماز های رواتب مغرب وتداخل آنها با رواتب وعدم تعیین عنوان های مذکور

⭕️ جلسه ۷ خارج فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی مواقیت صلوات یومیه ونوافل یومیه

آیات واخبار متواتره دالّ بر موسّع بودن صلوات واجبه است و کلام ابوحنیفه مردود است

⭕️ جلسه ۸ خارج فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی اوقات صلوات ظهر وعصر وبیان اخبار باتعبیرات مختلف
که اتیان ظهر حین زوال شمس یاصیروره الفیء قدماً او قدمان او ذراع
ووقت عصر صیرورة الفیء قدمان او ۴ قدم او ذراعین
کیفیت جمع بین این اخبار

⭕️ جلسه ۹ خارج فقه

✅ ادامه بحث فقه بررسی اخبار مختلف در وقت نماز ظهر و عصر که در بعضی از آنها وقت آن دو‌؛ زوال شمس دربعضی دیگر فیء شاخص به اندازه ی قدم دربعضی دیگر قدمان دربعضی۱ ذراع ودر بعضی هم اندازه یک قامت انسان

❓راه جمع بین روایات مذکوره؟

⭕️ جلسه ۱۰ خارج فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی دلالت بعضی از آیات قرآن به اوقات صلوات

بحث مختصری دررابطه با آخروقت صلاة ظهر اقوال چهار گانه اهل سنت ونیز اقوال چهار گانه امامیه بر اساس دلالت اخبار متعدّدة