سید احمد فاطمی

جلسه ۱۱-۲۰ درس خارج فقه استاد فاطمی۲۵ مهر تا ۸ آبان ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

درس خارج فقه:

⭕️ جلسه ۱۱ خارج فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی ۲ قول در آخر صلاة ظهر وعصر، مغرب و عشاء

ادله قائلین به اختیاری بودن آخر وقت وفضیلت بودن اول وقت (قول متاخرین) واضطراری بودن آخروقت واختیاری بودن اول وقت (قول قدماء) وردّ دلیل قول قدماء رضوان الله تعالی علیهم

⭕️جلسه ۱۲ خارج فقه

✅ادامه بحث فقه
بررسی اوقات مشترک و اختصاصی صلوات ظهرین و عشاءین
جمع بین اقوال شیخ صدوق ومتاخرین وبین دو طایفه از اخبار مربوطه

⭕️جلسه ۱۳ خارج فقه

✅ادامه بحث فقه دلیل تعبیر دخول وقت مشترک بین ظهر وعصر وبین عشاءین؟

🖌 عمده سبب چنین تعبیر برای مردودیّت تباین وقت ظهر وعصر وعشاءین

⭕️جلسه ۱۴ #خارج_فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم در رابطه با اوقات مختصّ ومشترک واثبات مردودیّت قول به تباین وقت

🖌بیان صاحب جواهر ره درصورت خطای مصلِّی درتقدیم نماز عصر ازنماز ظهر با توهّم اینکه وقت اختصاصی عصر است فقط ۴رکعت زمان داره درحالیکه به اندازه ۸رکعت نماز وقت زمان داشته است

🖌بررسی سند ودلالت قاعده من ادرک رکعتاً فقد ادرک الوقت

⭕️جلسه ۱۵ #خارج_ فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی مستشکلین به قاعده مَن ادرک رکعتاً فقد ادرک الوقت و جواب اشکال های مطرح شده

⭕️جلسه ۱۶ #خارج_فقه

✅ ادامه بحث فقه بررسی ۳ اشکال اساسی محقق حائری یزدی ره دررابطه با عدم شرکة غیر در وقت اختصاصی نماز وجواب اشکال های مطرح شده

⭕️جلسه ۱۷ #خارج_فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی شاخص های سه گانه برای تحقق زوال شمس

اقوال ثلاثه در شاخص های تحقق مغرب بر اساس اخبار مختلف

 

⭕️جلسه ۱۸ #خارج_فقه

✅ ادامه بحث فقه بررسی دلالت اخبار متعدّدة بر تحقق مغرب با استتار قرص شمس یا با ذهاب حمرة ی مشرقیّه وترجیح اخبار طائفه دوم بر اخبار طائفه اولی

⭕️جلسه ۱۹ #خارج_فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی نظر مرحوم آیت الله حائری یزدی ره دررابطه با تحقق مغرب با استتار قرص شمس وذهاب حمرة ی مشرقیّه و نقد آن

🖌انتهای نماز مغرب بررسی اقوال مختلف عامّه و خاصّه وبررسی اخبار مختلف که منشاء اختلاف اقوال شده است

⭕️جلسه ۲۰ #خارج_فقه

✅ادامه بحث فقه بررسی اخبار دالّه بر انتهای وقت نماز مغرب بررسی اقوال مرحوم آیت الله خوئی ره ومرحوم آیت الله بروجردی ره ترجیح قول یکی از دو بزرگوار