سید احمد فاطمی

جلسه ۲۰-۱۱ درس خارج اصول استاد فاطمی۲۵ مهر تا ۸ آبان ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

⭕️ جلسه ۱۱ خارج اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی اقوال تواتر قراءآت سبعه یا قراءآت ثلاثه شاذه صحّت وعدم صحت قراءآت در صلاة

اقسام ثلاثه شهرة(رواییّه، عملیّه، فتواءیّه) ادلّه حجیت شهرة فتواءیّه و نقد آنها

 

⭕️جلسه ۱۲ خارج اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی ادلّه اصولیّون برای اثبات حجیت شهرة فتواءیّه و نقد آنها

استدلال بعضی از معاصرین دراستدلال برای حجیت شهرة فتواءیّه به مقبوله ی عمربن حنظله واشکال ایشان به مرحوم آقای آخوند ره ومرحوم آیت الله خوئی ره ونقدآن توسط استاد

 

⭕️جلسه ۱۳ خارج اصول

✅ادامه بحث اصول تقسیم شهرة فتواءیّه به منصوص ومستنبط

🖌دلایل حجیت منصوص وعدم حجیت مستنبط

⭕️جلسه ۱۴ #خارج_اصول

 

✅ادامه بحث اصول بررسی اقوال اصولیّون دررابطه با حجیّت و عدم حجیت خبر واحد

🖌قبل از ورود به بحث حجیت وعدم حجیت، توجه به ۴مطلب لازم است اصل صدور اصل ظهور اصل حجیت ظهور وجهة صدورکه اجمالاً مورد بحث قرار می دهیم

⭕️جلسه ۱۵ #خارج_اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی نظریه قائلین به عدم حجیّت خبر واحد۳دلیل اقامه کردند کتاب و سنة و اجماع

🖌 سه آیه ی مبارکه‌ی قرآن کریم مورد استدلال این بزرگواران قرار گرفته است که مورد نقل ونقد قرار خواهیم داد بلطف الهی

⭕️جلسه ۱۶ #خارج_اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی ادلّه اصولیّون قائل به عدم حجیّت خبر واحد به سنّت که به اصناف مختلف اخباری تواتر معنوی دارند و جواب استدلال مذکور
اخباری که تواتر معنوی دارند صحیح است

⭕️جلسه ۱۷ #خارج_اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی استدلال قائلین به حجیّت خبر در مردود بودن دلیل عدم حجیّت خبر واحد

استدلال قائلین به حجیّت خبر واحد به ادله اربعه از کتاب آیه شریفه ی نباء بامفهوم وصف وشرط

 

⭕️جلسه ۱۸ #خارج_اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی کیفیت دلالت مفهوم وصف در آیه شریفه ی نباء و نقد آن

⭕️جلسه ۱۹ #خارج_اصول

✅ ادامه بحث اصول بررسی ادلّه حجیت خبر واحد نظر مشهور وآقای آخوند ره و آیت الله خوئی ره ونقد نظر مشهور و نظر مرحوم آقای آخوند ره

⭕️جلسه ۲۰ #خارج_اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی نظریه مرحوم آیت الله خوئی ره به دلالت مفهوم شرط برای حجیت خبر عادل ودفع اشکال بعضی معاصرین

🖌اشکال های وارده بر دلالت مفهوم شرط بعنوان موانع درصورت وجود مقتضی بر دلالت مفهوم شرط برای حجیت مفهوم شرط برای حجیت خبر عادل