سید احمد فاطمی

جلسه ۳۰-۲۱ درس خارج اصول استاد فاطمی۹آبان تا ۲۴ آبان ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم
درس خارج اصول فقه

⭕️جلسه ۲۱ خارج اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی اقوال اصولیّون دررابطه با اشکال و مانع دلالت مفهوم شرط بر حجیت خبر عادل نظریه مرحوم آقای آخوند ره و نائینی

 

⭕️جلسه ۲۲ خارج اصول

✅ادامه بحث اصول

بررسی اشکالات وارده بر حجیت خبر واحد عادل

⭕️جلسه ۲۳ #خارج_اصول

✅ادامه بحث اصول بررسی اشکال های وارده بر دلالت ادله ی قائلین به حجیّت خبر واحد اعمّ از مفهوم شرط وادلّه ی دیگر که با مانع های مختلف مواجه هستند.

⭕️جلسه ۲۴ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول، بررسی موانع حجیت خبر عادل وجواب هایی که در دفع آنها داده شده است وپایان بحث از آیه شریفه ی نباء در رابطه با مفهوم شرط ومفهوم وصف

⭕️جلسه ۲۵ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول، بررسی دلالت آیه شریفه ی نفر در سوره ی مبارکه‌ی توبه آیه ی ۱۲۲

🔸تفاسیر مختلفی در رابطه با آیة ی شریفه مطرح شده است که مورد بحث قرار می دهیم

⭕️جلسه ۲۶ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اقوال مرحوم شیخ اعظم انصاری ره ومرحوم آقای آخوند ره و دیگر اصولیّون در تقریر دلالت آیه شریفه ی نفر به حجیّت خبر واحد عادل

⭕️جلسه ۲۷ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اقوال شیخ اعظم انصاری ره ومرحوم آقای آخوند ره ومرحوم آیت الله خوئی ره دررابطه با تقریرات سه گانه ی دلالت آیه شریفه ی نفر به حجیّت خبر واحد و ردّ تقریرات مزکور

🔸قیاس مرحوم آیت الله خوئی ره آیه شریفه ی نفر به آیه شریفه ی وضوء وردّ قیاس مذکور

⭕️جلسه ۲۸ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اشکالات وارده بر دلالت آیه شریفه ی نفر به حجیّت خبر واحد

🔸بررسی دلالت آیه شریفه ی حرمة کتمان بیّنات واشکال بر استدلال مذکور

⭕️جلسه ۲۹ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی استدلال قائلین به حجیّت خبر واحد به آیه شریفه ی سؤال از اهل ذکر توسط صاحب فصول ره و اشکالات پنجگانه ی مطرح شده

⭕️جلسه ۳۰ خارج اصول

🔶ادامه بحث اصول بررسی اقوال
قائلین به حجیّت خبر واحد در استدلال به آیه شریفه ی اُذُن و تفسیر آیه ی شریفه وکیفیت استدلال و ردّ دلالت آیه ی شریفه

🔸استدلال قائلین به حجیّت خبر واحد به سنّة