سید احمد فاطمی

جلسه اول خارج اصول

🔶جلسه ۱ خارج اصول

🗓دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بحث اصول بررسی احکام مربوط شبهات غیرمحصوره و محصوره اشاره مختصری به معیار شبهه ی غیرمحصوره ومحصوره،
وشبهه موضوعیه و حکمی
احکام حکم ملاقِی با احد اطراف شبهه ی محصوره و…

اقوال ثلاثه و ادله ی اقوال مذکور

#درس_خارج #استاد_فاطمی