سید احمد فاطمی

لسه ۱ خارج فقه 🗓دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ بحث فقه بررسی احکام صحت نماز جماعت عدم حائل بین امام و مأمومین واستثناء وارد شده #درس_خارج #استاد_فاطمی

جلسه ۱ خارج فقه

🗓دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بحث فقه بررسی احکام صحت نماز جماعت عدم حائل بین امام و مأمومین
واستثناء وارد شده

#درس_خارج #استاد_فاطمی