سید احمد فاطمی

درس اول : ➕در محضر قرآن کریم کلام الهی چگونه تلاوت قرآن کنیم تاهر آیه به اندازه ی یک ختم قرآن ثواب و ارزش داشته باشد؟ ➕ سوره ی مبارکه‌ی حمد برای تعلیم عبادت و بندگی خالصانه بر خداوند متعال 🎙: استاد سید احمد فاطمی

درس اول :

➕در محضر قرآن کریم کلام الهی چگونه تلاوت قرآن کنیم تاهر آیه به اندازه ی یک ختم قرآن ثواب و ارزش داشته باشد؟

➕ سوره ی مبارکه‌ی حمد برای تعلیم عبادت و بندگی خالصانه بر خداوند متعال

🎙: استاد سید احمد فاطمی