سید احمد فاطمی

جلسه ۶ خارج اصول

🔶جلسه ۶ خارج اصول

🗓دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی نظریه شیخ اعظم انصاری ره و مرحوم نائینی ره در شبهه ی مقرون به علم اجمالی در عبادات که نیاز به قصد امتثال امر داره و تقدیم امتثال تفصیلی به امتثال اجمالی نظریه ی مرحوم نائینی ره و اشکال نظریه ی ایشان

#درس_خارج #استاد_فاطمی