سید احمد فاطمی

جلسه ۴خارج فقه

🔶جلسه ۴ خارج فقه

🗓شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی وجوب یا عدم وجوب تقدم امام از مأمومین جواز مساوات موقف آنها نظر مرحوم سید یزدی ره و اشکال سید خوئی ره به ایشان
وتایید نظر سید خوئی ره و اشکال به نظر مرحوم سید یزدی ره
اخبار صحیحه دالّ بر صحت اشکال سید خوئی ره بر سید یزدی ره است

#درس_خارج #استاد_فاطمی