سید احمد فاطمی

جلسه ۵خارج اصول

🔶جلسه ۵ خارج اصول

🗓یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ضابطه وجوب اجتناب از ملاقِی و عدم اجتناب از آن

مقیاس طرف واقعی بودن ملاقِی برای علم اجمالی حین حدوث علم اجمالی یا طرفیّتش بعد از حدوثش مکشوف شود واجب الاجتناب خواهد بود والا فلا

#درس_خارج #استاد_فاطمی