سید احمد فاطمی

جلسه ۱۱خارج اصول

🔶جلسه ۱۱ خارج اصول

🗓 شنبه ۲۲مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلّه ی قائلین به جریان برائت عقلی دلیل امام خمینی ره برای برائت عقلی که از ۵ مقدمه تشکیل شده است
توجه با دقت نظر به مقدمات پنجگانه روشنگر جریان برائت عقلی است

#درس_خارج #استاد_فاطمی