سید احمد فاطمی

جلسه ۱۳خارج اصول

🔶جلسه ۱۳ خارج اصول

🗓دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلّه ی قائلین به جریان اشتغال واحتیاط و منع برائت عقلی دو دلیل مرحوم نائینی ره و اشکال بعضی از معاصرین به ایشان

#درس_خارج #استاد_فاطمی