سید احمد فاطمی

جلسه ۱۴خارج اصول

🔶جلسه ۱۴ خارج اصول

🗓سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلّه ی قائلین به جریان اشتغال و منع از جریان برائت دلیل چهارم و پنجم و ششم واشکال های وارده بر آنها

#درس_خارج #استاد_فاطمی