سید احمد فاطمی

جلسه ۸خارج اصول

جلسه ۸ خارج اصول

🗓 یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی شبهه ی حکمیّه وموضوعیه موارد مختلف دوران بین متباینین و اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی و فرق بین آن دو

در شبهه ی وجوبیه و تحریمیه بین متبایین وجوب احتیاط مطرح است واما در دوران بین اقل واکثر ارتباطی اقوال ثلاثه مطرح است.