سید احمد فاطمی

جلسه۱۲خارج اصول

🔶جلسه ۱۲ خارج اصول

🗓یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلّه ی قائلین به جریان اشتغال و منع از جریان برائت عقلی نظر مرحوم آقای در اینک

ه لزوم تنجزوجوب اقلّ لازمه اش عدم تنجز اقل است و لزوم انحلال عدم انحلال است پس خُلف لازم می آید
تحلیل استدلال ایشان و جوابش

#درس_خارج #استاد_فاطمی