سید احمد فاطمی

جلسه۱۴ خارج فقه

🔶جلسه ۱۴ خارج فقه

🗓سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی ادلّه ی قائلین به جوازقرائت حمد وسوره کراهتاً و اشکال های وارده بر استدلال فوق

روایات صحیحه دالّ بر حرمت تشریعی قرائت برمامومین است در صلوات اخفاتیّه

#درس_خارج #استاد_فاطمی