سید احمد فاطمی

جلسه ۲۰ خارج اصول

🔶جلسه ۲۰ خارج اصول

🗓 يكشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

ادامه‌ی بحث اصول بررسی مسائل مختلفی که در شبهه ی موضوعیه اقل اکثر در وجوب نفسی و وجوب غیری و تحریم نفسی و تحریم غیری در صور مختلف تعلق حکم به نحو عام استغراقی و عام مجموعی و ایجاد صرف طبیعت یا ترک طبیعت

#درس_خارج #استاد_فاطمی