سید احمد فاطمی

جلسه۱۵خارج اصول

🔶جلسه ۱۵ خارج اصول

🗓شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادله قائلین به تفصیل جریان برائت شرعیه وعدم جریان برائت عقلی در اقل واکثر ارتباطی

#درس_خارج #استاد_فاطمی