سید احمد فاطمی

جلسه۱۹ خارج اصول

🔶جلسه ۱۹ خارج اصول

🗓 شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث اصول بررسی ادلّه ی قائلین به جریان برائت یا اشتغال در اقل و اکثر در عام استغراقی و عام مجموعی و طلب ایجاد طبیعت
واشکال بعضی از معاصرین به شیخ اعظم انصاری ره و مباحث دیگر در مبحث امروز

#درس_خارج #استاد_فاطمی