سید احمد فاطمی

جلسه۲۰ خارج فقه

🔶جلسه ۲۰ خارج فقه

🗓 يكشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲
ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلفی که سید یزدی ره در رابطه وجوب طمانینه در حین قرائت امام وعدم وجوب آن،
عدم جواز تقدم مأموم بر امام در افعال …

#درس_خارج #استاد_فاطمی