سید احمد فاطمی

جلسه۲۱خارج فقه

🔶جلسه ۲۱ خارج فقه

🗓 دو شنبه ۸ آبان ۱۴۰۲

ادامه بحث فقه بررسی مسائل مختلفی که در وجوب متابعت مأمومین از امام جماعت ( عدم جواز تقدم و تاخر

فاحش )
اقوال مختلفی که در کیفیت وجوب متابعت آیا وجوب تعبّدی است یا شرط صحت نماز جماعت است یا شرط صحت مطلق نمازاست اگر رعایت نشود نماز باطل است هم جماعت باطل می‌شود هم نماز فرادی
قول چهارم قول آقا رضا همدانی ره که فقط همان جزء جماعتش باطل است

ب۶ نظر حضرت استاد حفظه الله
نظر مرحوم آقای خوئی صحیح است

شرط صحت جماعت است در صورت رعایت نشدن جماعت باطل و نماز تبدیل به فرادی می شود

#درس_خارج #استاد_فاطمی