سید احمد فاطمی

جلسه ۳۱-۴۰ درس خارج فقه استاد فاطمی۲۸ آبان تا ۱۳ آذر ۱۴۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

 

درس خارج فقه:

⭕️جلسه ۳۱ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم در رابطه با فروع مختلف در رابطه با صلوات به جهات اربعه

 

⭕️جلسه ۳۲ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با وظیفه ی متحیّر در اقامة ی نماز به جوانب اربعه آیا فقط در صلوات یومیّة است یا در فرائض دیگر هم همان وظیفه مطرح است

#درس_خارج #استاد_فاطمی

 

⭕️جلسه ۳۳ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با مسائل متعدّدة اسقبال قبلة

🔸درصورت امکان تحصیل علم یا ظنّ اقوی به قبله ی بلد از محراب مساجد و قبور مسلمین نباید اکتفاء کرد .

 

⭕️جلسه ۳۴ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با وظیفه ی متحیّر تعرض به فروع مختلف در صورتی که غفلتاً به جهتی نماز خواند بعد از فراغ انکشاف خطای جهت قبله روشن شد

🔸در فرع مذکور صورت های مختلف متصوَّراست

🔸بیان کلام مرحوم آیت الله بروجردی ره و نقد آن

#درس_خارج #استاد_فاطمی

 

⭕️جلسه ۳۵ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با انکشاف انحراف قبله و صور مختلف آن واقوال مختلف فقهاء رضوان الله تعالی علیهم وبررسی طوایف مختلف اخبار که منشاء اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم است

⭕️جلسه ۳۶ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با انکشاف انحراف درقبله، صور مختلف آن واقوال مختلف فقهاء رضوان الله تعالی علیهم وبررسی طوایف مختلف اخبار وراه جمع بین اخبار متعارضه

⭕️جلسه ۳۷ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با انکشاف انحراف قبله در جمع بین طائفه ثانیه وثالثه وکلام مرحوم آیت الله بروجردی ره در عدم تعارض بین آن دو وحاکمیت طائفه دوم بر سوم
#درس_خارج #استاد_فاطمی

⭕️جلسه ۳۸ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با وظیفه ی مصلّی مستدبر که انکشاف انحراف شده روایت مرسله شیخ در نهایه وابن ادریس و سیدمرتضی در ناصریاّت جبران سند میکنه لذا اعاده مطلقا مورد تایید قرار می گیرد
وباروایت فوق اطلاق طائفه ثانیه وثالثه تقیید می شود

 

⭕️جلسه ۳۹ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه بررسی اقوال فقهاء رضوان الله تعالی علیهم دررابطه با انکشاف انحراف قبله نسیاناًوغفلةً

🔶الحاق وعدم الحاق آن دو به متحرّی دارای دو قول است که مورد بررسی قرار خواهیم داد بلطف الهی ان شاء الله تعالی

 

⭕️جلسه ۴۰ خارج فقه

🔶ادامه بحث فقه، بررسی ادلّه قائلین به اشتراط استقبال قبلةوعدم اشتراط قبلة در نوافل

#درس_خارج #استاد_فاطمی