سید احمد فاطمی

جلسه صد و چهاردهم درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶

درس خارج اصول و فقه استاد فاطمی

تاریخ: ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۶

ساعت: ۱۶:۳۰

مبحث اصول: فی التعارض المستقر و غیر المستقر

مبحث فقه: کتاب الشهادات